Author Archives: Tom Zasadzinski

Tom Zasadzinski is the University Photographer at Cal Poly Pomona.